OPeNDAP Logo

Contents of /data/dmrpp/


         
Name Last Modified Size DAP4 Links DAP2 Links Webstart
Parent Directory/
README 2021-12-30T20:35:13GMT 167
-
a2_local_twoD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1097
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
a3_local_twoD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1268
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
bstream_3980492644c726c40d98833e277e02da.bs 2021-12-30T20:35:13GMT 530
-
bstream_52310773dfe8f711ca3ad4a95cbd65d8.bs 2021-12-30T20:35:13GMT 532
-
bstream_63004b2080d84a81469dc0f113a3c843.bs 2021-12-30T20:35:13GMT 978
-
bstream_a6fee7e3efc727e4b43ae9daf881cb58.bs 2021-12-30T20:35:13GMT 976
-
chunked_fourD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 10246776
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_fourD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 2173
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_fourD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 2870087
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_fourD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 2254
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_oneD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 53945
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_oneD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1065
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_threeD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 1044721
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_threeD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1482
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_twoD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 15980
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_gzipped_twoD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1079
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_oneD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 163496
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_oneD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 997
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_oneD_uneven.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 193516
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_oneD_uneven.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1100
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_fourD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 10265056
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_fourD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 24070
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_oneD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 163496
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_oneD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1058
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_threeD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 4175664
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_threeD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 12048
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_twoD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 44016
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shuffled_twoD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1081
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_fourD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 637430
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_fourD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 23575
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_oneD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 7132
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_oneD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1068
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_threeD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 237888
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_threeD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 11794
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_twoD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 7032
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_shufzip_twoD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1080
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_threeD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 4006256
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_threeD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1403
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_threeD_asymmetric.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 4006256
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_threeD_asymmetric.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1425
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_threeD_asymmetric_uneven.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 5221456
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_threeD_asymmetric_uneven.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1803
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_twoD.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 44016
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_twoD.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1001
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_twoD_asymmetric.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 84016
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_twoD_asymmetric.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1360
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_twoD_uneven.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 53216
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
chunked_twoD_uneven.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1196
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
coads_climatology.bin 2021-12-30T20:35:13GMT 3112656
-
coads_climatology.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 5524
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
d_int.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 4600
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
d_int.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1819
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
grid_1_2d.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 40800
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
grid_1_2d.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1169
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
grid_2_2d.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 45056
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
grid_2_2d.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1437
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
http_d_int.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1851
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
http_t_int_scalar.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 477
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
nc4_group_atomic.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 6244
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
nc4_group_atomic.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1636
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
t_float.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 4392
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
t_float.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 1855
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
t_int_scalar.h5 2021-12-30T20:35:13GMT 2148
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
t_int_scalar.h5.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 501
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers
trust_test.dmrpp 2021-12-30T20:35:13GMT 524
dmr  dap  html  rdf 
ddx   dds  das  info 
viewers

THREDDS Catalog XML
Hyrax development sponsored by NSF , NASA , and NOAA

OPeNDAP Hyrax (1.16.5)
Documentation